Menu Luk

Vedtægter for Herning Motorflyveklub

Ændringer vedtaget:
8. april 1975 – 21. marts 1986 – 25. marts 1988 – 9. marts 1994 – 27. marts 2001 – 31. januar 2012 – 23. februar 2013 – 29. april 2017

§ 1 – Navn og hjemsted
Klubbens navn er Herning Motorflyveklub. Dens hjemsted er Herning.

§ 2 – Formål
Klubben er upolitisk, og dens formål er, gennem sociale arrangementer og aktiviteter på pladsen i øvrigt, at samle fly-interesserede og fremme interessen for motorflyvning, samt, ved afholdelse af kurser og konkurrencer, at højne medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder.

§ 3 – Medlemmer
Klubbens medlemmer er:
1. Æresmedlemmer
2. Medlemmer der har eller har haft motorflyvecertifikat
3. Medlemmer med interesse for motorflyvning

§ 4 – Medlemsoptagelse
Anmodning om optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Optagelse i klubben sker med mindst 3 bestyrelsesmedlemmers godkendelse.
Under Herning Motorflyveklub kan optages underafdelinger, der har interesse i flyveformer, som er beslægtet med motorflyvning. Underafdelingens vedtægter skal godkendes af Herning Motorflyveklubs bestyrelse. Underafdelingen vælger selv en repræsentant til Herning Motorflyveklubs bestyrelse jf.§ 8.

§ 5 – Ophør af medlemskab 
Medlemskab af klubben ophører ved:
1. udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 2 måneder før 1. januar eller 1. juli.
2. restance ud over 3 måneder.
3. eksklusion foretaget på generalforsamling med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 6 – Kontingent
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Kontingentet betales helårligt forud og forfalder pr. 1. november. Der udsendes ikke rykkerskrivelse, såfremt kontingentet ikke er betalt pr. datoen for den ordinære generalforsamling, er medlemmet automatisk udmeldt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 7 – Kommunikation

Stk.1: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 2: Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende.

Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter.

Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.

Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

§ 8 – Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er valgt direkte på klubbens generalforsamling. Motorflyveklubbens bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på to år, således at 2 medlemmer afgår i lige årstal, mens 3 afgår i ulige årstal.
En underafdeling kan herudover, vælge 1 medlem til klubbens bestyrelse. Ved flere underafdelinger kan der tilsammen maksimalt indstilles 2 medlemmer. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer på generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen kan bemyndige et af klubbens medlemmer til at varetage de løbende sager, under kontrol af sekretær og kasserer. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved salg, køb eller pantsætning af fast ejendom eller materiel dog af den samlede bestyrelse.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 – Stemmeret
Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret. Kun medlemmer, der betaler kontingent til klubbens landsorganisationer, har stemmeret til valg af bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 – Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer begærer det. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at begæringen er modtaget.

§ 11 – Generalforsamlingsdagsorden
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden forhandles:
1. valg af dirigent
2. aflægning af årsberetning
3. fremlæggelse af regnskab til godkendelse      
4. fastsættelse af næste års kontingent
5. valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
6. valg af revisor
7. valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner e.l.
8. behandling af forslag
9. eventuelt

§ 12 – Forslag til generalforsamling
Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen afgivne dagsorden og må for den ordinære generalforsamlings vedkommende være tilstillet bestyrelsen senest den 1. februar.

§ 13 – Generalforsamlingens forløb
Generalforsamlingens ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben, og som vælges ved simpelt stemmeflertal af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise til generalforsamlingens afgørelse.
Stemmeafgivningen sker skriftligt såfremt andet ikke bestemmes. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af formanden for bestyrelsen og dirigenten, og som derefter har fuld beviskraft.

§ 14 – Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens vedtægter kræves, foruden at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt på generalforsamlingen, at beslutningen vedtages af en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det tilstrækkelige antal medlemmer ikke være fremmødt, kan forslaget ikke gyldigt vedtages. Men stemmer 2/3 af de fremmødte for beslutningen, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. På denne skal den pågældende beslutning gyldigt kunne vedtages af 2/3 majoritet uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er fremmødt på den pågældende generalforsamling.

§ 15 – Regnskab
Klubbens regnskab er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af kassereren og revisoren, samt påtegnes af sidstnævnte.

§ 16 – Klubbens opløsning
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være mødt, og der kræves til at vedtage forslaget ¾ af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, men bliver forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med ¾ majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte.
I tilfælde af klubbens opløsning skal en eventuel formue overgå til forvaltning af Kongelig Dansk Aeroklub til almennyttige formål, dog således at en evt. ny motorflyveklub i Herning området skal have førsteprioritet.

– 0 –